SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah &
Pertandingan Poster 2015

E-Prosiding


Muka depan E-Prosiding

Sidang Editor

SEKRETARIAT EDITORIAL PENERBITAN

SEMINAR ANTARA UNIVERSITI PENGAJIAN LEPASAN IJAZAH (SAPLI 2015)

DR. NORFAZILA HJ AB HAMID (KUIS)
DR. NORMAZAINI SALEH (KUIS)
DR. ZAINORA DAUD (KUIS)
DR. HAJAH RASINAH HAJI AHIM (UNISSA, BRUNEI DARUSSALAM)
PROF. MADYA DR. RAHIM AMAN (UKM)
DR. ABUR HAMDI (KUIS)
NOR AZHAN NORUL ‘AZMI (KUIS)
NORHASLIZA RAMLI (KUIS)
ZURINA ABDULLAH (KUIS)
RAHMATUNNISAH HJ. SAILIN (KUIS)
AHMAD NAZEER ZAINAL ARIFIN (KUIS)

Pengakuan Hak Cipta

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dalam cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Penganjur Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah 2015 (SAPLI 2015); Pusat Pengajian Siswazah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dengan kerjasama Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pembangunan Modal Insan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Negeri Selangor (Malaysia) serta Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam.