NATIONAL PRE-UNIVERSITY SEMINAR 2017 (NPreUS 2017) | Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Full Paper Submission


eISBN : 978 – 967 – 2122 – 11 – 1

E-content


1. إعادة إقامة صلاة الجماعة في المسجد: نظرة فقهية
Muhammad Yosef Niteh, Zainuddin Che Seman, Maad Ahmad, Mohd Rofaizal Ibhraim
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

2. KESEDIAAN GURU MATEMATIK DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KBAT
Noor Hasimah Hasan, Effandi Zakaria
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

3. APLIKASI META-TEORI SOSIOLOGI: PENELITIAN DISKRIPTIF KUALITATIF MENGENAI LANDASAN PEMIKIRAN DALAM KALANGAN MAHASISWA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI.
Rosfazila Abd Rahman, Abdul Razif Zaini
Universiti Selangor (UNISEL)

 

4. BERTUKAR-TUKAR HADIAH MELALUI UNDIAN MENURUT MAZHAB AL-SYAFIE
Mohd Rofaizal Ibhraim, Muhammad Yosef Niteh
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

5. PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PERINGKAT PRA-SEKOLAH: SOLUSI KEPADA MASALAH PENGUASAAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH RENDAH
Diyak Ulrahman Mat Saad, Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

6. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUASAAN BACAAN SURAH AL-FATIHAH DI KALANGAN MAHASISWA ASASI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
Abdul Hadi Awang, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Mohd Rasyidi Ali, Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

7. GRAMMATICAL ERRORS IN TERTIARY STUDENTS’ ESSAY WRITING
Umimah Hasanah Anwar, Zairil Azmir Zaiyadi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

8. HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN MATEMATIK DENGAN MOTIVASI DAN PRESTASI PELAJAR PADA SUBJEK MATEMATIK
Nurmaizatul Hazirah Mustaffa
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

9. HASSAN MAHMOOD AL-HAFIZ: SUATU BIOGRAFI
Faten Zakiah Zin, Sabri Mohamad
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

10. PRONUNCIATION PROBLEMS AMONG KUIS STUDENTS
Nur Syahida Mohd Yazid, Zairil Azmir Zaiyadi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

11. SMS LANGUAGE IN STUDENTS’ WRITING
Ahmad Ismail Hashim, Zairil Azmir Zaiyadi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

12. A SIMPLE STUDY ON THE COMPARISON OF MALAYSIAN AND AMERICAN TRANSGENDER SLANG
Nadiah Zubbir, Mohd Farez Mohamad Taib
Universiti Selangor (UNISEL)

 

13. A STUDY ON THE USAGE OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS FROM WHATSAPP LANGUAGE ON FORMAL ENGLISH WRITING AMONG DIPLOMA TESL STUDENTS
Khairul Firdaus Ne’matullah
Universiti Selangor (UNISEL)

 

14. ANALISA KEPERLUAN LATIHAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH AGAMA DI SELANGOR
Affezah Ali, Hamdan Mohd Salleh, Angela Chan Nguk Fong, Zukhuriatul H Mohd Yusof
Universiti Selangor (UNISEL)

 

15. Intervocalic /r/ and Pre-consonantal /r/ in Penang Malay Dialect: An Instrumental Analysis
Muhamad Farid Abdul Latiff
Universiti Selangor (UNISEL)

 

16. THE EFFECTS OF COMICS ON THE READING COMPREHENSION OF ESL LOW PROFICIENCY LEARNERS
Bashahriyah Bakar, Mohammad Shahid Laghari
Universiti Selangor (UNISEL)

 

17. MATA PELAJARAN UMUM (MPU) PENERAJU TRANSFORMASI PENDIDIKAN HOLISTIK
Ng Ming Yip, Iswandi Harahap Burhanuddin
Universiti Selangor (UNISEL)

 

18. METODOLOGI KEPIMPINAN MENURUT AL-QUR’AN
Ahmad Tarmizi Zakaria
Universiti Selangor (UNISEL)

 

19. MODEL PEMBANGUNAN AKHLAK DALAM KALANGAN MAHASISWA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
Wan Yusnee Abdullah, Hajar Opir, Siti Amalina Ahmad Khairundin
Universiti Selangor (UNISEL)

 

20. SEBATAN : WARISAN PENDIDIKAN ISLAM
Siti Amalina Ahmad Khairundin, Wan Yusnee Abdullah
Universiti Selangor (UNISEL)

 

21. SEJAUHMANA PEMERKASAAN PRINSIP MAQASID AL-SYARIAH MENJADI DASAR DI NEGERI SELANGOR : SATU KAJIAN TERHADAP PERANAN INSTITUT MAQASID SYARIAH (INSMAQ) UNISEL
Hasri Harun
Universiti Selangor (UNISEL)

 

22. SISTEM PENDIDIKAN SEKULAR DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MASA KINI
Shariful Kamaruddin, Muhammad Wazir Muslat, Mohd Adlin Salleh
Universiti Selangor (UNISEL)

 

23. EXPLORING BENEFITS OF NEGOTIATED CURRICULUM ON DIPLOMA STUDENTS
Nurul Munirah Azamri
Universiti Selangor (UNISEL)

 

24. PERKEMBANGAN AJARAN SYIAH DAWOODI BOHRA DI NEGERI SELANGOR SATU TINJAUAN
Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Mukhamad Khafiz Abd Basir, Noorsaadah Din
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

25. PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH
Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib, Abdul Hadi Awang, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Mohd Rasyidi Ali, Mohd Shairawi Mohd Noor
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

26. STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE TEXT SELECTION IN THE LITERATURE COMPONENT
Siti Hajar Mohamad Naser, Azlina Abdul Aziz
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

27. READING STRATEGIES EMPLOYED BY POSTGRADUATE TESL LEARNERS IN READING ONLINE TEXTS
Nurul Farah Nadia Baharum, Parilah Mohd. Shah
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

28. PENGGUNAAN APLIKASI VISUAL DALAM PEMBELAJARAN KONSEP DAN ASAS PENGATURCARAAN
Noor Fadzilah Ab Rahman, Rafiza Kasbun, NurKaliza Khalid, Siti Azrehan Aziz, Nur Hashima Mohamed
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

29. ANALISIS KESALAHAN NAHU (SINTAKSIS) BAHASA ARAB DALAM KARANGAN PELAJAR PENGAJIAN TAHUN ASAS BAHASA ARAB, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
Nor Effendy Ahmad Sokri, Mohammad Rofian Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

30. KHAIRAT KEMATIAN DI ALAM MELAYU
Mohd Rofaizal Ibhraim, Mohamed Yosef Niteh, Maad Ahmad, Mohd Farid Ravi Abdullah, Suhaila Sharil
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

31. TAHAP KEFAHAMAN TERHADAP SURAH AL-FATIHAH DALAM KALANGAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS
Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Mohd Rasyidi Ali, Abdul Hadi Awang, Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

32. POLIGAMI: HIKMAH DAN JAWAPAN TERHADAP ORIANTALIS : ULASAN BUKU : WIVES OF MOHAMMAD THE PROPHET AND WISDOM OF POLYGAMY
Muhammad Izzat bin Ngah, Muhammad Yosef Niteh
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

33. AN ANALYSIS OF THE GRAMMATICAL ERRORS MADE BY FLEE2113 STUDENTS AND THE RELATION WITH L1 INTERFERENCE
Nur ‘Atiqah Jamilah Binti Abdullah
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

34. HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH
Mohd Rasyidi Ali, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Abdul Hadi Awang, Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

35. TEKNIK MNEMONIK SEBAGAI STRATEGI KOGNITIF DALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN INGATAN PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN PRA-U: SOROTAN KAJIAN LEPAS
Maizan binti Mat@Muhammad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)