muka-depan

Diterbitkan oleh :

JABATAN DAKWAH & USULUDDIN
FAKULTI PENGAJIAN DAN PERADABAN ISLAM (FPPI)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor

HAK CIPTA © 2017 KUIS
Hak Cipta Terpelihara.
Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula dalam apa-apa bentuk atau apa-apa cara tanpa kebenaran daripada pemegang hak cipta.

eISBN : e 928-967-2122-18-0