Editorial

SEMINAR ANTARABANGSA ISU-ISU PENDIDIKAN (ISPEN 2018)


PENAUNG
Professor Dato’ Dr. Ab. Halim bin Tamuri
Rektor
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

PENASIHAT
Dr. Zetty Nurzuliana binti Rashed
Dekan, Fakulti Pendidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

KETUA EDITOR
Mohd Salihin Hafizi bin Mohd Fauzi
Fakulti Pendidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Dr. Ghazali bin Darusalam
Fakulti Pendidikan
Universiti Malaya

EDITOR

Mohd Izzuddin bin Mohd Pisol
Fakulti Pendidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Ahmad Shafiq bin Mat Razali
Fakulti Pendidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Prof Madya Dr. Kalthom binti Husain
Fakulti Pendidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Nurul Syuhaida binti Aman
Fakulti Pendidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor