Tema Muktamar : Metodologi Ahli Hadis Klasik dan Moden

Tema Muzakarah : Isu Hadis Daif di Malaysia

SUB-TEMA SEMINAR

  1. Metodologi ahli hadis dalam karya hadis primer.

  2. Metodologi ahli hadis dalam karya hadis sekunder.

  3. Metodologi ahli hadis dalam syarah hadis.

  4. Metodologi ahli hadis dalam ‘ulum al-hadith.

  5. Metodologi ahli hadis dalam ilmu al-rijal dan al-jarh wa al-ta’dil.

  6. Metodologi ahli hadis dalam ilmu ’ilal al-hadith.

  7. Metodologi ahli hadis dalam takhrij al-hadith.

  8. Metodologi ahli hadis dalam sirah dan sejarah.

  9. Metodologi ahli hadis dalam mendepani aliran-aliran pemikiran songsang seperti Khawarij, Syiah, Muktazilah, Anti-Hadis dan sebagainya.

  10. Metodologi ahli hadis dalam aspek penyelidikan dan pengesahan fakta.

dan mana-mana sub tema yang berkaitan setelah mendapat kelulusan di peringkat abstrak oleh pihak penganjur.